Skip to Content

Véleményezési és értékelési funkció használati feltételei

Azzal, hogy a felhasználó a Henkel Magyarország Kft. (a továbbiakban „Henkel”) weboldalán használja a Véleményezési és értékelési funkciót elfogadja a jelen Használati feltételeket és kijelenti, hogy:

 • a felhasználó a Tartalom egyedüli szerzője és a Tartalomhoz fűződő esetleges szellemi tulajdonjog szintén felhasználót illeti;
 • a Tartalom felhasználási jogát ideértve különösen annak nyilvánosságra hozatalára és más weboldalakon, a Henkel közösségi oldalain, kiadványaiban való megjelenítésére vonatkozó jogot, felhasználó, annak közlésével ingyenesen átengedi Henkel részére;
 • az általa közzétett tartalom a valóságnak megfelel;
 • elmúlt 18 éves.

Továbbá kijelenti, hogy nem tölt fel olyan Tartalmat,

 • amelyről tudja, hogy valótlan, téves vagy félrevezető;
 • amely sérti harmadik fél szerzői jogát, vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, üzleti titkát, illetve a nyilvánossághoz vagy valamely személyhez fűződő jogát;
 • amely sért valamely hatályos jogszabályt (ideértve, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelemre, a tisztességtelen verseny tilalmára, az egyenlő bánásmódra vagy a megtévesztő reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket);
 • amely, rágalmazó, becsületsértő, gyűlöletkeltő, sértő, fenyegető, zaklató vagy diszkriminatív akár faji, vallási vagy más alapon;
 • amelyért díjazást vagy bármilyen más ellenszolgáltatást kapott;
 • amely tartalmaz bármilyen olyan információt, amely fizikai címekre, e-mail címekre, elérhetőségekre vagy telefonszámokra utal;
 • amely számítógépes vírusokat vagy más potenciálisan káros számítógépes programokat vagy fájlokat tartalmaz.

A Tartalom feltöltésével a felhasználó a Tartalom felhasználási jogát, ideértve különösen annak nyilvánosságra hozatalához, más weboldalakon, a Henkel közösségi oldalain, kiadványaiban való megjelenítéséhez fűződő jogot ingyenesen átengedi Henkel részére. Az átengedett felhasználási jogok közé tartozik többi között a Tartalom felhasználása a Henkel kozmetikai termékeinek reklámozására, ideértve azt is, hogy a Tartalmat Henkel harmadik fél, így különösen kiskereskedők és online áruházak rendelkezésére bocsássa.

Henkel a Tartalmat, annak eredeti jelentésének torzulása nélkül szerkeszteni is jogosult, például lerövidítheti. Henkel és harmadik fél közzétételkor nem kötelesek megnevezni a Tartalom szerzőjét.

Henkel ezeket a Tartalomhoz fűződő jogokat átruházhatja vagy licencbe adhatja kapcsolt vállalkozásainak is.

A Tartalom feltöltésével felhasználó kijelenti, hogy a Tartalomhoz fűződő jogok teljes egészében őt illetik, és jogosult különösen a Tartalmat az értékelése részeként közölni és a fent felsorolt jogokat a Henkelre átruházni.

Amennyiben harmadik fél a Tartalom feltöltése és/vagy felhasználása miatt (különösen a személyhez fűződő jogok, szerzői jogok, védjegyjogok vagy kiegészítő szerzői jogok megsértése miatt) igényt támaszt Henkellel szemben, a felhasználó köteles mentesíteni Henkelt a harmadik személy által támasztott igényektől.

A felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy az általa megadott felhasználónév a feltöltött Tartalommal együtt közzétételre kerüljön. Miután a felhasználó feltöltötte a Tartalmat, annak tényleges megjelenése késéssel, a Tartalom ellenőrzését követően jelenik majd meg. A Henkel fenntartja magának a jogot, hogy ne tegye közzé és törölje a már közzétett olyan Tartalmakat, amelyek nem felelnek meg a jelen Használati feltételeknek vagy a Moderálási szabályzatnak[EV1] [LT2] [LT3] .

Alkalmazandó jog; rendelkezések egysége

A jelen Használati feltételekre, valamint a felhasználók és a Henkel közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. Amennyiben a Használati feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A hiányos vagy érvénytelen rendelkezéseket olyan rendelkezéssel kell kiegészíteni vagy helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy hiányos rendelkezés eredeti céljához.